Všeobecné podmínky používáni serveru svadeni.cz

1. Definice

1.1 Server Svadeni.cz (dále jen Server) je veřejný webový server publikující články, audio informace, audiovizuální informace a diskuze především z oblasti mezilidských vztahů.

1.2 Provozovatel serveru Svadeni.cz (dále jen Provozovatel) je Pavel Vyklický, IČ: 48922994

1.3 Uživatel je osoba, která zaškrtla „Souhlasím s podmínkami“ (dále jen Podmínky) a to buď při své registraci, registraci k odběru newsletteru nebo při odeslání svého Příspěvku.

1.4 Provozovatel umožňuje Uživatelům na Server vkládat a publikovat své vlastní články nebo Příspěvky v diskuzích (elektronicky, poštou či jiným způsobem). Uživatelé dále mohou na Server vkládat obrazové a zvukové informace.

1.5 Veškeré informace vkládané Uživateli na Server dle bodu 1.4 jsou dále označovány jako Příspěvky.

2. Registrace Uživatele

2.1 Zaškrtnutí „Souhlasím s podmínkami“ se bere jako souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a akceptování veškerých jejich ustanovení.

2.2 Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

2.3 Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

2.4 Podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazné pro obě strany.

2.5 Každý Uživatel Serveru může být na Serveru v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

2.6 Při registraci je Uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu a jméno či přezdívku popř. další údaje požadované Provozovatelem.

3. Soukromí

3.1 Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrdil Uživatel, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů Provozovatelem, a to za následujících Podmínek:

3.2 Svůj souhlas uděluje na dobu, dokud nezruší svoji registraci na Serveru.

3.3 Souhlasí se zasíláním informačních a reklamních e-mailů, dokud svůj souhlas nezruší nebo nezruší svoji registraci na Serveru.

3.4 Zpracování všech údajů bude prováděno v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3.5 Osobní údaje Uživatelů jsou shromažďována za účelem zařazení údajů do databáze Provozovatele, ke statistickému zpracování, zasíláním výher ze soutěží, zasílání autorských odměn, marketingovým účelům, zasílání reklamních sdělení a informačních sdělení., ke zveřejnění jména autora u Příspěvků.

3.6 Osobní údaje dále mohou být předány třetím osobám k užívání k týmž účelům.

3.7 Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech.

3.8 Osobní údaje Uživatele je možné na žádost Uživatele vymazat z databáze Provozovatele.

3.9 Souhlas se zpracováním osobních dat může být kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu, adresovaném na adresu sídla Provozovatele.

3.10 Po doručení odvolání souhlasu Provozovateli, budou bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze Serveru odstraněny.

3.11 Provozovatel se zavazuje osobní údaje zadané Uživateli neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat, ani neposkytovat třetím osobám, způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem pro nějž jsou tyto Data shromažďována.

3.12 Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli, aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo provozovatelů propojených serverů, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů produktů Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

3.13 Uživatel bere na vědomí, že Příspěvky, které dobrovolně poskytne vložením na Server, mohou být použita třetí osobou. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby získají přístup k Příspěvkům jednotlivých Uživatelů a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

4. Podmínky použití služby

4.1 Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru publikuje své Příspěvky, poskytuje tím Provozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, přenášet, sublicencovat nebo prodávat jakékoli takové Příspěvky a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům.

4.2 Na základě předání těchto Příspěvků nevzniká Provozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto Příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze Serveru. Za poskytnutí oprávnění Provozovateli k Příspěvkům nenáleží Uživateli úplata, pokud není dohodnuto jinak.

4.3 Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují Uživateli i přístup na další servery provozované Provozovatelem.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1 Uživatel je povinen respektovat aktuální Podmínky uvedené na Serveru dostupném na internetové adrese http://www.svadeni.cz

5.2 Uživatel je povinen se řídit pokyny, které jsou mu Provozovatelem Serveru zasílány prostřednictvím Uživatelského účtu administrátor. Neuposlechnutí může vést k omezení využívání poskytovaných služeb, zamezení přístupu k Serveru, případně zrušení uživatelského účtu. V případě, že Provozovateli vzniknou s tímto nepřiměřené náklady, může být proti Uživateli zahájeno trestní stíhání.

5.3 Uživatel je povinen vyplnit o sobě aktuální a pravdivé informace, které jsou povinné, při registraci i při využívání Serveru. Nepovinné údaje Uživatel může, ale nemusí uvádět, avšak uvede-li je, musí obsahovat aktuální a pravdivé informace.

5.4 Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

5.5 Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Provozovatelem.

5.6 Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Provozovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s Podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto Podmínek.

5.7 Veškerá Příspěvky Uživatele musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí jej porušovat. Na Serveru je proto zejména zakázáno publikovat Příspěvky:

  • s pornografickým obsahem
  • jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem
  • jejichž obsah by byl v rozporu s těmito Podmínkami
  • jejichž obsah by mohl poškodit třetí osobu
  • jejichž obsah je chráněn copyrightem
  • jež jsou propagací komerčních služeb
  • urážlivé, vulgární, rasistické nebo Příspěvky, které jsou neplacenou reklamou.
  • nejsou smysluplné ve vztahu k danému tématu, nebo diskuzi

5.8 Příspěvek Uživatele je vyjádřením názoru jejího autora a Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za ní. Při porušení Podmínek může být Příspěvek cenzurován, nebo zcela odstraněna ze Serveru. Příspěvky Uživatelů mohou být redigovány či moderovány.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1 Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli či třetími osobami.

6.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

6.3 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

6.4 Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat Uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

6.5 Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat Uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto Podmínek.

6.6 Provozovatel prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

6.7 Provozovatel prohlašuje, že obrázky jsou pouze ilustrativní. Také texty se nemusí zakládat na reálné podkladu a slouží pouze pro propagaci webu, nebo prodávaných výrobků.

7. Reklama

7.1 Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter.

7.2 Provozovatel nebo jím pověřený obchodní zástupce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Serveru nebo Provozovatele. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu – spam.

7.3 Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může Uživatel projevit oznámením správci serveru na e-mail obchod@svadeni.cz. V předmětu zprávy musí Uživatel uvést NEZASÍLAT. V případě, že Provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Správce tento e-mail ze své databáze. Správce odstraní vždy pouze konkrétní e-mail, ne celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.

7.4 Nesouhlas se zasíláním e-mailů dle bodu 7.3 může být důvodem ke zrušení účtu Uživatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou Uživatelé zasílat prostřednictvím mailové adresy uvedené na stránkách.

8.2 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Datum zveřejnění 26. 6. 2006