Umějte se vypořádat se zlostí

„Do jaké míry a jakým způsobem dávám najevo své pocity? Jak vyjadřuji lásku? Toto všechno se člověk učí. U tohoto stavebního kamene emoční inteligence tedy jde o otázku, jak zacházíte s pocity, jak silně jim podléháte, případně jakou máte možnost své pocity a způsob jejich vyjádření ovlivňovat.

Jak moc podléháte svým emocím? 

Příklad: Zacházení se zlostí

Dvouletá Linda chce u pokladny kindervajíčko. Matka jí ho nechce koupit. Linda dává intenzivně najevo zlost a zklamání, lehne si na zem, křičí a buší do své matky. V osmi letech asi něco vzdorně poznamená, bude se rozzlobeně mračit a tajně do něčeho kopne, když nedosáhne svého. Ve čtrnácti bude pravděpodobně argumentovat, například jak je to nespravedlivé, když otec utrácí peníze za cigarety a motoristické časopisy, a jí nic nekoupí.

Linda tedy v různých fázích vývoje využívá odlišné strategie zacházení se svým zklamáním a zlostí. Bude tak ušetřena toho, aby si ve třiceti letech musela lehnout na zem a bušit do svého šéfa, když ve svém zaměstnání nedotáhne očekávaného povýšení. Místo toho může energii vycházející ze zlosti využít k tomu, aby si promyslela, jakým jiným způsobem by mohla dospět ke svému cíli, a přijmout příslušná opatření – za předpokladu, že se naučila nenechat se zklamáním ta frustrovat, což brání jakékoliv další snaze.

Nevhodné výchovné strategie

Jak vycházet s pocity, se naučíme především kontaktem s ostatními, tedy prostřednictvím vzorů, naše kompetence v této oblasti proto závisejí na našich schopnostech učit se.Špatné vyhlídky mají děti, jejichž pocity byly ignorovány nebo zlehčovány, případně ty děti, jimž nebylo dovoleno některé pocity vyjadřovat. Nemají skoro žádnou možnost osvojit si vhodné strategie, jak zacházet se svými pocity. Zafixují si strategii ignorování a potlačení, ale jsou svým pocitům vydáni napospas o to bezmocněji, když dospějí do stadia, kdy už je nelze potlačit.

Násilí jako následek regulovaných pocitů

Sklony reagovat při frustraci nebo zlosti násilím jsou jasnou známkou chybného vývoje zacházení s pocity. Násilničtí lidé se zpravidla nenaučili svoje pocity včas vnímat a identifikovat. Neumějí se správně vyjádřit a uchylují se k archaickému prostředku, jak se vypořádat s frustrací a zlostí. Přitom se stále znovu ukazuje, že násilničtí lidé byli v dětství sami oběťmi násilí. Zjevně se naučili špatné strategie zvládání konfliktních situací.“ (1)

Jak rozvíjet svou emoční inteligenci

Dlouhou dobu převažoval názor, že emoce se mají potlačovat. Moderní výzkumy však ukazují, že žádné rozhodnutí nelze učinit bez emoční složky. Emoce jsou v našem jednání vždy přítomny. A nezáleží na tom, zda jako vrcholový manažer rozhodujete o dlouhodobé strategii podniku, nebo pouze přemýšlíte, co koupíte v obchodě. Kniha „Jak rozvíjet svou emoční inteligenci“ přináší návod, jak se svými emocemi pracovat. Obsahuje mnoho informací a praktických částí, které pomohou každému člověku v osobním rozvoji.

(1) KANITZ, Anja von: Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. 1.Vyd., Praha: Grada Publishing 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-2582-6. s. 36 - 37

Komentáře